15, Road 5, CityLand ParkHill Ward 10, GoVap, HCMC
(+84) 1900 29 29 44
support@tcgroup.edu.vn

Trang chủ

Tầm nhìn

Cùng kiến tạo công đồng Doanh nghiệp Thịnh vượng thông qua việc Đào tạo, ứng dụng xuất sắc các công cụ Quản trị và vận hành Doanh nghiệp tiên tiến nhất trên thế giới.

Sứ mệnh

1. Giúp các Khách hàng gia tăng mối quan hệ và hiệu quả trong kinh doanh
2. Sử dụng và vận hành công cụ Phát triển Kinh doanh một cách xuất sắc thông qua Đào tạo và huấn luyện xuất sắc.
3. Kiến tạo Công ty khách hàng trở thành bộ máy chuẩn mực và tích cực theo giá trị cốt lõi của Khách hàng.
4. Tạo môi trường tích cực và hỗ trợ giúp các Doanh nghiệp khởi nghiệp phát triển bản thân và cân bằng cuộc sống Gia đình của họ

Văn hóa

1. Nâng cao tinh thần học tập doanh nhân, đào tạo thế hệ kế tiếp, tuân thủ văn hóa Doanh nhân bao gồm quy tắc đạo đức, Đạo đức kinh doanh, tuân thủ luật pháp và trao giá trị cho cộng đồng.
2. Văn hoá xây dựng Lòng tin, Cam kết, Uy tín với thành viên và khách hàng được giới thiệu.
3. Góp ý chân thành xây dựng …
4. Phát triển tư duy trực quan logic trên tinh thần luôn kiểm tra – đo lường và cải tiến liên tục.

Giá trị cốt lõi

1.

2. 

3. 

4.